Shkruani termat e kërkimit më sipër e më pas shtypni ENTER, shtypni ESC për të mbyllur dritaren!

Anila Mullahi

Anila Mullahi është ligjëruese e lëndës Letërsi Botërore në Universitetin e Tiranës. Ka referuar në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe ka botuar një numër të konsiderueshëm artikujsh në revista shkencore. Mban gradën Doktor i shkencave.

Bibliografia